Privacyverklaring De Vries Taaltrainingen

 

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door De Vries Taaltrainingen geleverde producten en diensten.

De Vries Taaltrainingen, gevestigd te 7384 BL Wilp aan de Binnenweg 9b aldaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vries Taaltrainingen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die De Vries Taaltrainingen van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door De Vries Taaltrainingen in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Instelling
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres

 Verwerkt De Vries Taaltrainingen ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. De Vries Taaltrainingen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van De Vries Taaltrainingen, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
  • Om u goederen en diensten te leveren.
  • Om aan onze wettelijke verplichtingen (zoals de belastingaangifte) te kunnen voldoen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit De Vries Taaltrainingen. Bijvoorbeeld om u via een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van De Vries Taaltrainingen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Vries Taaltrainingen gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt De Vries Taaltrainingen zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

De Vries Taaltrainingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
De Vries Taaltrainingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

De Vries Taaltrainingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@devriestaaltrainingen.nl.

Beveiliging

De Vries Taaltrainingen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. De Vries Taaltrainingen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij De Vries Taaltrainingen toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval De Vries Taaltrainingen gebruik maakt van de diensten van derden, zal De Vries Taaltrainingen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal De Vries Taaltrainingen u hierover binnen vijf werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@devriestaaltrainigen.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@devriestaaltrainingen.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 1 augustus 2018.